Disclaimer

Please note the following information before using this website:

MAGIPON.COM is a blog intended for educational/informational purposes only. The content creators of this site are not registered financial or legal advisors for any investments, thus all financial opinions expressed in this blog (www.magipon.com) are from personal experiences and research. We will try our best efforts to ensure that all information is accurate and up to date, but we cannot guarantee that all contents of this site are free of any error. Please do your research and take note that the content of this site is not a substitute for professional advice. We highly recommend that you seek professional legal and financial advisors especially if you will engage in investments like trading stocks, business, or insurance.

Paalala bago gamitin ang blog na ito:

MAGIPON.COM ay isang blog na ginawa upang makapagbigay ng impormasyon pang-edukasyon. Ang mga gumawa ng blog at mga nilalaman nito ay hindi mga eksperto o lisensyadong propesyonal sa larangang pinansyal o legal, kaya naman lahat ng nilalaman ng blog (www.magipon.com) na ito ay hango sa mga personal na karanasan at pananaliksik sa iba’t ibang paksa. Pananatilihin namin as abot ng aming makakaya na tama o wasto ang lahat ng impormasyon naririto, ngunit hindi namin maipapangako na sa lahat ng pagkakataon na ang mga nilalaman ng blog na ito ay walang kamalian. Paalala na laging manaliksik at suriin ang mga nilalaman ng blog na ito. Ang mga nilalaman ng blog na ito ay hindi maaring gamiting kapalit ng payo mula sa mga lisensyadong propesyonal lalong lalo na kung ikaw ay mamumuhunan sa stocks, negosyo, o insurance.